Strona Główna 9 Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna

Niniejsza informacja została sporządzona, w celu potwierdzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jakie dane przetwarzamy?

 1. Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w związku z zawartą przez Ciebie umową.
 2. W przypadku naszych Klientów przetwarzamy:
 3. Imię oraz nazwisko,
 4. Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 5. Numer PESEL,
 6. Numer NIP,
 7. Numer telefonu,
 8. Adres poczty internetowej,
 9. Informacje dot. sytuacji finansowej,
 10. Lokalizacja,
 11. Inne dane niezbędne do wykonania umowy z klientem.
 12. W przypadku naszych pracowników lub współpracowników przetwarzamy:
 13. Imię oraz nazwisko,
 14. Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 15. Numer PESEL,
 16. Numer NIP,
 17. Numer telefonu,
 18. Adres poczty internetowej,
 19. Stan cywilny,
 20. Dane medyczne dot. stanu zdrowia w zakresie udostępnionym przez pracownika,
 21. Płeć,
 22. Wiek,
 23. Inne wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 24. W przypadku naszych kontrahentów przetwarzamy:
 25. Imię, nazwisko oraz nazwę,
 26. Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 27. Numer PESEL,
 28. Numer NIP,
 29. Numer telefonu,
 30. Adres poczty internetowej,
 31. Dane osób kontaktowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

 1. Administratorem Twoich danych jest ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY PIECHEL PIOTR, ul. Kościańska 75, 64-010 Krzywiń, NIP: 698-00-08-030 oraz nasi Zaufani partnerzy.
 2. W sprawie związanej z Twoimi danymi proszę o kontakt pod mailem tomasz.piechel@zepiechel.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane w celu:

 1. realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania;
 2. realizacji Twojego zgłoszenia przesłanego m.in. za pomocą strony internetowej, a także umówienia i przeprowadzenia spotkania,
 3. przyjęcia Twojego zgłoszenia telefonicznego, a także umówienia i przeprowadzenia spotkania,
 4. czynności poprzedzających związanych z zawarciem, wykonywaniem, lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie;
 5. wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Obowiązki takie mogą wynikać między innymi z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki. Ponadto, Administrator ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki wynikające z decyzji, orzeczeń, zaleceń lub rekomendacji wydanych przez uprawnione organy;
 6. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które zostały wskazane powyżej, a także takich interesów jak:
 7. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia Administratora,
 8. dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora lub podmiotu, który jest przedstawicielem Administratora.
 9. w celu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku jego przeprowadzenia przez Administratora, w zakresie danych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 10. w przypadku pracowników lub współpracowników przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej w Tobą umowy zlecenie lub współpracy;
 11. w celu monitorowania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 12. Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby.

Inne cele przetwarzania danych

Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Administrator może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

 1. przeniesienie danych do archiwum;
 2. audyty lub postępowania wyjaśniające;
 3. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej oraz zarządczej;
 4. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne lub naukowe;
 5. doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Administratora.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Zasadniczo Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to wynika z zawartej umowy, a maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat. Po upływie czasu przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawartą umową Twoje dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, w terminie operacyjnie niezbędnym na usunięcie Twoich danych z naszych zasobów.

Okres przetwarzania Twoich danych jest jednak zależny od celu, w jakim zostaną zebrane i będą przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Będziemy przetwarzać dane związane z:

 1. umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;
 2. inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku – przez czas niezbędny do jej wykonania. Jeśli czynność nie doszła do skutku, przetwarzamy dane przez 10 lat od dnia zebrania danych lub okres dłuższy, jeśli inny termin przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa lub Twojej zgody;
 3. danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy), dane osobowe są przetwarzane przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;
 4. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie;
 5. zgodą – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody;
 6. w przypadku pracowników lub współpracowników Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo jak wymagają tego przepisy Kodeksu pracy i ustawy powiązane. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 50 lat;
 7. twoje dane z monitoringu wizyjnego będziemy przetwarzać maksymalnie do 30 dni.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, przy czym możesz zawsze wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych dot. zgłoszenia jest udzielona przez Ciebie zgoda na ich przetwarzanie w związku ze zgłoszeniem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu wykonania umowy jest niezbędność tych danych do wykonania umowy. Przetwarzanie Twoich danych w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody lub w ramach dozwolonego użytku administratora danych.

W przypadku pracowników i współpracowników Twoje dane przetwarzane będą ze względu na fakt, iż ich przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową np. podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich tzn. poza  terytorium Unii Europejskiej poprzez serwery google w tym gmail.com.

Oznacza to, że dane osobowe będziemy mogli przekazywać do organów lub podmiotów:

 1. które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. którym dane zostały udostępnione lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartych umów o świadczenie usług lub umów outsourcingu usług, m.in. podmiotom świadczącym: usługi archiwizacyjne, usługi IT, usługi serwisowe, usługi księgowe i kadrowe, usługi w zakresie administrowania, usługi kancelaryjne, usługi prawne, usługi pocztowe i kurierskie, usługi transportowe;
 3. którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia.

Odbiorcami danych mogą być zaufane podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych albo inne podmioty którym dane te zostały udostępnione, sprzedane lub w inny sposób przekazane.

Jakie są Twoje prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (o ile nie stoi to na przeszkodzie realizacji umowy, która ma zostać wykonana), jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych, ale tylko jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej zgody, w każdym czasie poprzez wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.
 2. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Administratora.
 3. Prawo przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych – z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie odrębnej zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw można składać pisemnie na adres Administratora.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy masz obowiązek przekazać tę klauzulę informacyjną również osobom i podmiotom, których dane przekażesz Administratorowi.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.